سدیم هیدروکساید ۰/۱ مولار TvR (تیترازول) با کد مرک ۱۰۹۱۴۱